Scoula primara

In scoula primara vegnan ca. duos terzs da las lecziuns instruidas in rumauntsch, ün terz in tudas-ch. In prüma e seguonda classa vain mantgnieu il princip „üna persuna – üna lingua“.

Que voul dir, cha la magistra da classa instruescha ils rams in rumauntsch ed ün oter magister ils rams in tudas-ch. A partir da la terza classa instruescha la listessa persuna rams in rumauntsch ed in tudas-ch, la lingua nu müda però infra üna lecziun.